P-platser

Vill du ha en egen plats med el-stolpe ( 846:- i kvartalet), utan el (702:- kvartal) eller garage  (1179:- i kvartalet) kan du boka här. Garagen brukar vara eftertraktade, så där kan det förekomma en viss kö. Då får Du sätta upp dig på en kölista. 
Det finns även möjlihet att hyra en p-plats med laddstation (för ELBIL). Kontakta  Mats Larsson för mer information.

  • Observera att parkering endast får ske inom markerat område!
  • Sedvanlig renhållning och snöröjning av själva bilplatsen skall arrendatorn svara för.
  • Nyttjanderättshavaren ansvarar för all skada inom parkeringsområdet som orsakats av honom eller av någon, som hör till hans hushåll eller gästar honom eller som på parkeringsområdet utför någon åtgärd för hans räkning.
  • Upplåtaren fritar sig från allt ansvar för skada av vad slag det vara må på arrendatorns fordon eller däri förvarad egendom, om inte skadan uppkommit genom upplåtarens eget vållande.
  • Fordon som av upplåtaren bedöms som bilvrak , får ej förvaras på parkeringsplasen. Om arrendatorn inte efter uppmaning flyttar sådant fordon inom den i uppmaningen angivna tiden, har upplåtaren rätt att låta transportera bort och skrota fordonet så snart nämnda tid utgått. Arrendatorn är skyldig ersätta kostnaderna för transporten och skrotningen.